ขูดมดลูกคืออะไร ทำไมต้องทำ

การขูดมดลูก ด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ MVA (Manual Vacuum Aspiration)


การขูดมดลูกเป็นหนึ่งในการรักษาอาการในระบบสูตินรีเวชของสตรี เช่น มีเลือดออกทางช่องคลอดผิดปกติ การแท้ง, หาสาเหตุของการมีบุตรยาก, ขูดเอาเนื้อเยื่อเพื่อวินิจฉัยโรค, มีเลือดออกหลังหมดประจำเดือน หรืออาการที่แพทย์สงสัยว่ามีความผิดปกติของมดลูก เช่น เนื้องอกมดลูก เป็นต้น

การขูดมดลูกแบบเดิมแพทย์จะใช้เครื่องมือ “ขูดมดลูก” ที่เรียกว่า Dilatation and Curettage หรือ D&C with  Sharp  Curette โดยการสอดเครื่องมือดังกล่าวเข้าไปทางช่องคลอดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูก เพื่อขูดเอาเยื่อบุโพรงมดลูก หรือเนื้อเยื่อที่อยู่ในโพรงมดลูกออกมาเพื่อการรักษาหรือการวินิจฉัย ซึ่งการขูดมดลูกด้วยวิธีดังกล่าว แม้จะเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานแต่ก็มีข้อเสียและมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้


รู้จักการ "ขูดมดลูก" หรือ "ดูดมดลูก"


เป็นการดูดมดลูกด้วยเครื่องมือสุญญากาศมือถือ MVA (Manual Vacuum Aspiration) ซึ่งมีความปลอดภัย ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยกว่าการขูดมดลูก และอาจไม่จำเป็นต้องใช้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย สำคัญที่สุดคือการใช้เครื่องดูดมือถือ MVA มีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมดลูกทะลุน้อยกว่าการขูดมดลูกแบบเดิมๆ


ทำไมต้องขูดมดลูก


การขูดมดลูกเพื่อการวินิจฉัย ใช้สำหรับเก็บตัวอย่างเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrium) เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้น เช่น

  • มีภาวะเลือดออกจากโพรงมดลูกผิดปกติหรือหลังจากหมดประจำเดือน
  • สงสัยว่ามีเซลล์เยื่อบุโพรงมดลูกผิดปกติ

ปกติแล้ว แพทย์มักใช้การตรวจชิ้นเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Biopsy) กรณีที่ต้องการเก็บเนื้อเยื่อเพียงบางส่วนเพื่อตรวจวิเคราะห์ แต่อาจจำเป็นต้องขูดมดลูกในกรณีที่ปริมาณเนื้อเยื่อจากการเก็บตัวอย่างไม่เพียงพอ นอกจากนี้ อาจมีการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูกร่วมกับการขูดมดลูกด้วย โดยการสอดเครื่องมือเข้าสู่มดลูกเพื่อบันทึกภาพถ่ายภายใน จึงช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นติ่งเนื้อเล็ก ๆ และเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติเพื่อนำไปตรวจวินิจฉัยได้

นักพยาธิวิทยาจะนำตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจวิเคราะห์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ ซึ่งสามารถตรวจหาอาการต่าง ๆ ต่อไปนี้

  • มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Cancer)
  • ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกที่หนาตัวผิดปกติ (Endometrial Hyperplasia)
  • ติ่งเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูก (Endometrial Polyp)

การขูดมดลูกเพื่อการรักษา (Therapeutic D and C) คือการขูดเนื้อเยื่อภายในมดลูก ซึ่งใช้กับกรณีต่อไปนี้

  • การมีเลือดออกจากอวัยวะเพศมากหรือนานเกินไป อาจใช้การขูดมดลูกกรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยการใช้ยาได้
  • การรักษาภาวะครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar Pregnancy) ภาวะครรภ์ไข่ปลาอุกคือการเกิดเนื้องอกที่รกในครรภ์ ซึ่งสามารถรักษาได้โดยการขูดมดลูก
  • การแท้งบุตร หากเนื้อเยื่อจากครรภ์สามารถหลุดออกมาได้เองทั้งหมด ก็ไม่จำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติม แต่ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องเข้ารับการขูดมดลูก เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีเนื้อเยื่อใด ๆ ตกค้างอยู่
  • การทำแท้ง ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต และได้รับการพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้ในการทำแท้ง ผู้ทำแท้งอาจต้องเข้ารับการขูดมดลูกเพื่อนำเนื้อเยื่อภายในมดลูกออก
  • การตกเลือดหลังคลอด (Postpartum Hemorrhage) การขูดมดลูกใช้รักษาอาการเลือดออกในปริมาณที่มากเกินไปหลังการคลอดบุตรได้

ปรึกษาปัญหา หรือ นัดหมายแพทย์เฉพาะทาง


แพ็กเกจขูดมดลูก ด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ MVA (Manual Vacuum Aspiration)