แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร

ตรวจคัดกรองโรคระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ ด้วยการส่องกล้อง


เพราะโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มักจะไม่แสดงอาการ

ผู้ป่วยกว่า 97% อาจไม่แสดงอาการผิดปกติ หรืออาจพบเพียงอาการคล้ายโรคลำไส้ทั่วไป ซึ่งอาจเป็นอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะลุกลามแล้วการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ทำให้สามารถตรวจพบมะเร็งได้ในระยะต้น ส่งผลให้ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆ ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต หรือหายขาดได้แพ็กเกจส่องกล้องทางเดินอาหาร

เป็นการตรวจดูอวัยวะภายในระบบทางเดินอาหารอย่างละเอียด เพื่อตรวจหาความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้น ตรวจดูลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย ส่วนกลาง ส่วนต้น และลำไส้เล็กส่วนปลาย โดยการใช้กล้องขนาดเล็กมีลักษณะเป็นท่อปรับโค้งงอได้สอดเข้าไปในร่างกาย ทำให้แพทย์เห็นภายในอวัยวะที่ตรวจได้อย่างชัดเจน ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ