พญ.วไลพร บรรจบกาญจน์

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
doctor-foto
พญ.วไลพร บรรจบกาญจน์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
เวลาออกตรวจ
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ความชำนาญพิเศษ

แพทย์เวชปฎบัติทั่วไป


ตำแหน่งแพทย์

แพทย์เวชปฎบัติทั่วไป